SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE

20. yüzyılın sonlarına doğru, uygulanmakta olan çevresel politikaların istenilen sonuçları verememesi ve çevresel tahribatın artan oranda devam etmesi ciddi endişelere neden olmuştur. 1970’li yıllardan başlamak üzere, Birleşmiş Milletlerin gözetiminde çevre ve kalkınma konularının birlikte ve dengeli bir şekilde ele alınması için uluslararası süreçler başlatılmıştır. 1992 yılında Rio’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED), Yerkürenin Geleceğine ilişkin önemli kararların alındığı tarihsel toplantıdır. Bu toplantıdan sonra Dünya ’nın çeşitli bölgelerinde Rio Kararlarının uygulanması için bölgesel çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda Türkiye, Avrupa için başlatılan Helsinki (Pan-Avrupa) Süreci ile Yakın Doğu için başlatılan FAO-UNEP Yakın Doğu Süreci ’nde yer almıştır. Dünya ’nın değişik bölgelerini içeren süreçlerde ilk iş olarak “Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY)” nin bölge şartlarına uygun tanımı yapılmış ve “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ölçüt ve Göstergeleri” bölgesel ve yöresel düzeylerde belirlenmeye çalışılmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü, 1999 yılında hazırladığı ölçüt ve göstergelerle sürdürülebilir ormancılık açısından ülkemizin durumunu ortaya koymaya başlamıştır. OGM değerlendirme çalışmalarına devam ederken aynı zamanda da ölçüt ve göstergeleri ülkemiz koşullarına uyarlamaya çalışmaktadır.

ÇALIŞTAY NİÇİN YAPILMAKTADIR?

“Sürdürülebilir Orman Yönetimi” uygulamalarında ülke durumunun ortaya konması, karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir ormancılık yönetimi ile ilgili olarak akademik çevreler ve araştırma kuruluşları tarafından bugüne yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları paylaşılmalı, halen yapılmakta olan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verilmeli ve gelecekte yapılması gereken bilimsel araştırma konuları belirlenmelidir.

ÇALIŞTAYIN AMACI NEDİR?

Türkiye ‘de “Sürdürülebilir Orman Yönetimi” uygulamalarının mevcut durumunu ortaya koymak ve gelecekte gerek uygulama ve gerekse araştırma olarak yapılacak çalışmaları yönlendirecek kararlar almaktır.

S D Ü   O r m a n   F a k ü l t e s i   -   2 0 1 0